fbpx

Mangusap ka Emmanuel

(Sumasaatin ang Diyos)

 

 ni Monsignor
Cesar Emmanuel Ballesteros
(Vicar General & LIFI Chaplain)
Parish of the Resurrection
 

Bilang isang alagad ng Diyos na nangangaral ng KANYANG SALITA nag-iisip ako ng paraan kung papaano maipapangaral ang mensahe ng Diyos sa mas maraming tao. Ang pangangaral sa loob lang ng isang simbahan ay napakalimitado sa oras at sa dami ng taong papasok sa simbahan. Kaya naisip kong gumawa ng libro na ang pangalan ng Libro ay THE VOICE OF EMMANUEL, GOD WITHIN US. Maglalaman ito ng mga natatanging sermon at paninilay para sa lahat na mga makakabasa nito. Ngunit nagkaroon ako ng isang realisasyon na hindi madali ang mag-sulat, mag-edit at isa-ayos ng husto ang iyong sinulat at tunay ngang napakaraming oras ang kailangang gugulin upang makagawa ng isang maayos na aklat. Subalit nang dumating ang pandemyang ito (COVID-19) na naka-apekto ng husto sa ating buhay, maging ang buhay spiritwal ay nagbago sa isang saglit. Kinakailangan nating gamitin ang bagong teknolohiya upang maipagpatuloy ang pangangaral ng ebanghelio sa mga taong hindi makalabas ng bahay para magsimba. Kaya naisipan namin na mag livestream ng mga serbisyo ng simbahan upang matugunan ang spiritwal na pangangailangan ng mga tupa.

Dito nabuo ang konsepto na gumawa ng isang Youtube Channel na maglalaman ng mga natatanging sermon, serbisyo at mga pagninilay upang ang mga tupa at kawan ni PAGKABUHAY ay mabuhay sa pamamagitan ng kanyang gabay. Ang orhinal na konsepto ng libro ay napalitan ng youtube channel na pinamagatang "MANGUSAP KA EMMANUEL, Sumasaatin ang DIYOS". Ang pamagat na ito sa unang tingin, ang iisipin nyo kaya ito ang pamagat ay ganyan kasi ang tagapagsalita ay si Monsignor Emmanuel Ballesteros. Ngunit sa pananaw ng tagapagsalita, kaya ganyan ang pamagat, ang tunay na tagapagsalita ay ang tunay na EMMANUEL na binabanggit sa Banal na Kasulatan na Sumasaatin ang Diyos at Monsignor Manny ay isang instrumento upang maunawaan natin ng lubos ang Mensahe ni PAGKABUHAY.

Mag-subscribe, at patuloy po nawa nating tangkilikin, i-like at i-share ang mga uploaded videos nang sa gayon, mas marami pa ang makapanood at magabayan ni PAGKABUHAY.

- - -

 

 


 

Pin It

●●●●●