fbpx

John 3:14-21
For God so loved the world that he gave his one and only Son

John 2:13-25
Stop making my Father’s house a marketplace!

Mark 9:2-9
“This is my Son, whom I love. Listen to him!”

Marcos 1:9-15
Naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Dios

Marcos 9:2-9
“Ito ang Minamahal kong Anak, siya ang inyong pakinggan!”

Marcos 1:29-39
Walang bundok gaano man ito kataas na hindi Niya kayang galawin.

MARK 1:21-28
“Be silent, and come out of him!”

Jonah 3:1-5, 10; Mark 1: 14-20
Come after me and I will make you into fishers of people.

Juan 1:43-51
“Sumunod ka at maglingkod sa akin.”

Mark 1: 4-11
"You are my Son, whom I love; with you I am well pleased"

Matthew 2:1-12
"To believe in Christ and worship Him by offering not just what we have, but ourselves to Him, our Savior."

Luke 2: 22-40
"And the child grew and became strong; he was filled with wisdom, and the grace of God was on him."

Matthew 1:18-25
"The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel"

JOHN 1:6-8, 19-28
“the voice of one crying out in the wilderness, make straight the path of the Lord.”

Marcos 1, 1-8
"Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!"

Mark 13:33-37
Kayo ay mag-ingat, magpuyat at manalangin, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang panahon.

Matthew 25:31-46
“Halina mga pinagpala ng aking Ama, tanggapin ninyo ang Kaharian inihanda sa inyo."

Mateo 25:14-30
"Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay."

Mateo 25: 1 -13
"Magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.”

"Honoring the dead is very significant in celebrating one’s life. It is also a thanksgiving of the life bestowed by God."

●●●●●