fbpx

Mark 7:24-37
“It is not fair to take the children’s food
and throw it to the dogs”

Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23
"'Niwawalang-kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo’y ang turo ng tao.”

Juan 6:56-69
Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa Inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.”

Juan 6:41-51
Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito.”

John 6:1-21
Where are we to buy bread for these people to eat?

Mark 6:30-34
"Magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang,
at mangagpahinga kayo ng kaunti..."

Mark 6:1-13
“Ang isang propeta ay may karangalan maliban sa sarili niyang bayan...”

Mark 5:41
"TALITHA CUMI, ARISE, GET UP!"

Mark 4:35-41
“Why are you so afraid? Do you still have no faith?” 

Mark 4:26-34
The kingdom of God is as if someone would scatter seed on the ground

Isaiah 6:1-8, John 3:1-17
"He is Thrice Holy, and He dwells in unapproachable light.
"

John 15:1-8
"Remain in me, and I will remain in you."

John 15:9-17
"Kung paanong inibig ako ng Ama, gayundin naman, iniibig ko kayo"

John 15:1-8
"Remain in me, and I will remain in you."

Juan 10:11-18
ANG MABUTING PASTOL

Lukas 24: 36b-48
Kaya’tbinati sila ng ating Panginoon,
"Sumainyo ang Kapayapaan".

Juan 20: 19-31
Nag-alinlangan si Tomas:
“Panginoon ko at Diyos ko.” 

“Ako ang Muling Pagkabuhay at Buhay, wika ng Panginoon.  Ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit siya ay namatay, muling mabubuhay.  At ang sinumang nabubuhay na sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman!”

John 12:12-19
“Blessed is he who comes in the name of the Lord!”

Juan 12:20-33
"Ama, ipakita nʼyo ang inyong kadakilaan."

●●●●●